bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Filharmonii Kaliskiej regulują:

1. Instrukcja kancelaryjna
(Zarządzeniem Nr 5/2011 Dyrektora Naczelnego
i Artystycznego Filharmonii Kaliskiej z dnia 11.05.2011 r.)

2. Instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Filharmonii Kaliskiej
(Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora naczelnego i Artystycznego Filharmonii
Kaliskiej z dnia 28.11.2014 r.).

1. Wszystkie pisma wpływające do Filharmonii Kaliskiej pracownik sekretariatu wpisuje do dziennika korespondencyjnego i przekazuje dyrektorowi.

2. Dyrektor wskazuje sposób i termin załatwienia sprawy oraz osobę odpowiedzialną za jej wykonanie. Zadekretowane pisma przekazuje do sekretariatu celem rozdzielenia zgodnie z kompetencją. Pracownik sekretariatu rozdziela je na poszczególne działy zgodnie z dyspozycją, dotyczącą sposobu i terminu załatwienia sprawy.

3. Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Filharmonii Kaliskiej w godzinach urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przyjmowaniem, rejestrowaniem skarg i wniosków w Filharmonii Kaliskiej zajmuje się Dział Administracyjno-Organizacyjny w siedzibie Filharmonii Kaliskiej – Kalisz, Al. Wolności 2
telefon: 62 7676490
mail: sekretariat@filharmoniakaliska.pl 
w godzinach urzędowania – od poniedziałku do piątku: 7.30 do 15.30

5. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Filharmonii Kaliskiej.

6. W sprawie terminu rozpatrzenia wniosku stosuje się art. 237 kpa.
Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Obecnie w Filharmonii Kaliskiej nie ma zarejestrowanych skarg i wniosków.Opublikował: Leszek Kostka
Publikacja dnia: 27.03.2023
Wytworzył: Adam Klocek
Dokument z dnia: 01.04.2015
Dokument oglądany razy: 3 390